Kallelse till Årsstämma i Uniti

Aktieägarna i Uniti Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 oktober 2019 klockan 09.00 på Arkivgatan 1D i Lund.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt bör anmäla sitt deltagande via e-post till shareholders@teamuniti.com senast den 16 oktober 2019. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt – i förekommande fall – uppgift om ombud och biträden uppges.

Tryck här för att ladda ner fullmaktsformuläret


Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget på adress Arkivgatan 1B, 223 59 Lund. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.uniti.earth och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 15. Stämmans avslutandeBESLUTSFÖRSLAG
Ärende 9 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Ärende 2 och 11-13 – Styrelse mm

Bolagets största aktieägare föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Ludvig Frithiof.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: inget årligt styrelsearvode ska utgå.

Styrelse: omval av Lewis Horne och Michael Molitor samt nyval av Neil Williams. Lars Björk har avböjt omval.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Revisorer: omval av KPMG AB.

Ärende 14 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med bolagets fortsatta finansiering.

_____________________

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget, Arkivgatan 1B, 223 59 Lund och på www.uniti.earth, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i september 2019

Uniti Sweden AB (publ)

Styrelsen

Årsredovisning 2018 för dotterbolaget Uniti Sweden AB (publ)

Privacy Preference Center

Functional cookies

Functional cookies are necessary for the site to work properly. Without them, the website experience would break.

cfduid, jsuid, stripe_mid, stripe_sid, gdpr, wpe-auth

Performance cookies

Performance cookies are helpful to our company. They let us do things like analyzing our website traffic or seeing if people who click on our advertising also visit our website. Overall, they give us some of the data we need to keep improving our website and make our marketing more relevant to people.

_ga, _gid, _gat

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?